Blogissa nyt: Tietojohtaminen digitalisaation ytimessä

Tietojohtaminen edistää tietoon ja osaamiseen perustuvaa arvonluontia. Digitalisaatio sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kontekstit liittyvät vahvasti osaksi tietojohtamisen kokonaisuutta. Lue blogista, kuinka Eemil Stigman näkee tietojohtamisen osana digitalisaatiota.

Tietojohtaminen digitalisaation ytimessä

Digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu käy vilkkaampana kuin koskaan aiemmin. Keskustelun taustalla on tahdikkaasti etenevä teknologinen kehitys, sillä uusia tekoälyn ja automatiikan innovaatioratkaisuja hyödynnetään vuosi vuodelta yhä enemmän. Julkishallinnossa digitalisaation tuottamat mahdollisuudet on otettu monissa yhteyksissä keskiöön, sillä palveluiden digitalisoituminen on väistämätön osa tulevaisuuttamme.

Kansallisella tasolla kykyämme omaksua, soveltaa ja hyödyntää uusia teknologioita kehitetään tietopoliittisin keinoin. Päämääränä on palveluiden saatavuuden ja käytön helpottaminen sekä kilpailukyvyn tehostaminen. Tiedonkäytön hyödyntämisen ja avaamisen hankkeella edistetään tietopoliittisia toimia, jotta julkista tietoa voidaan soveltaa entistä laajemmin ja tehokkaammin yhteiskunnassa niin päätöksenteossa, liiketoiminnassa, tutkimuksessa kuin kansalaisvaikuttamisessa.

Digitalisaation käytännön toteuttamisen hankkeena on muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön Tekoäly 4.0 -ohjelma, jonka eräs tavoitteista on rakentaa Suomesta vuoteen 2030 mennessä suunnannäyttäjä teollisuuden kestävässä digitalisaatiossa, jossa datataloudesta muodostetaan yhä merkittävämpää liiketoimintaa. Myös muiden hankkeiden, kuten Digiohjelman ja Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n tavoitteina on tukea ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa yleisesti saataville sekä helpottaa palveluiden käytettävyyttä tekoälyavusteisesti.

Digitaalisen infrastruktuurin kasvattaminen luo mahdollisuuksien ohella uusia uhkakuvia ja kyberturvallisuuden merkityksellisyydestä on tullutkin osa arkipäiväämme. Kehittäessämme uusia teknologiaratkaisuja, on saavutettujen hyötyjen ohella osattava arvioida riskejä, sillä yhä suurempi osa viranomaisten tietoon tulleista rikoksista tehdään tietoverkoissa tai -järjestelmissä. Kyberturvallisuuteen liittyvän uutisoinnin lisääntyminen on merkki aiheen tärkeydestä, mutta myös osoitus kyberympäristöjen tuottamista haasteista. Tarvitsemmekin päivittäin laajempaa tietoisuutta kyberuhkista sekä laajempaa osaamiskenttää niiden hallitsemiseksi.

Digitalisaatio sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kontekstit liittyvät vahvasti osaksi tietojohtamisen kokonaisuutta. Tietojohtamisessa on kyse siitä, että organisaatiossa osataan edistää kykyjä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella. Tietojohtamisen osa-alueina ovat tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen, mitkä mahdollistavat niin tiedonhallinnan kuin tietoperustaisen päätöksenteon. Kun dataperusteisen tietojohtamisen strategia nojaa vakaalla pohjalla, on organisaatiolla edellytys saavuttaa tehokkaampaa tiedon ja tiedolla johtamista. Dataperusteisella strategialla organisaatio selventää itselleen, kuinka se hyödyntää dataa omien visioidensa toteuttamiseksi. Datan merkitys niin taloudelle kuin yhteiskunnalle huomioidaan aina Euroopan Unionin tasolla. Euroopan komissio onkin viime vuonna julkaissut Euroopan datastrategian, jonka sanoma on selvä: data on talouskehityksen elinehto.

Tietojohtaminen on moniulotteinen taitolaji, joka ei tapahdu ajassa itsestään, vaan vaatii toteutuakseen pitkäjänteistä työtä. Siihen liittyvä resursointi organisaatioissa voi vaatia suuria ponnisteluita riippuen siitä, miten dataa tosiasiallisesti halutaan hyödyntää. Tietojohtamiseen liittyvään organisaatiomuutokseen ei kuitenkaan kannata ryhtyä yksin, sillä hyviä käytänteitä voi jakaa monissa asiantuntijaverkostoissa. Erinomaisen mahdollisuuden tähän tarjoaa osallistuminen Tietojohtaminen ry:n jäsenistön keskinäisiin keskusteluihin sekä yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin.

Suurella mielenkiinnolla seuraan sitä, miten dataperusteisesta tietojohtamisesta keskustellaan lähitulevaisuudessa ja kuinka organisaatiot jalkauttavat tietojohtamisen malleja käytäntöön. Digiloikasta on puhuttu vuosia ja elämme sen suurta hyppyä tietämättämme täysin, minkälaiselle alustalle laskeudumme. Varmaa on kuitenkin se, että dataa tuotetaan ja hyödynnetään tulevaisuudessa yhä enemmän, jonka hallitsemiseksi ja etujen konkretisoimiseksi tarvitaan entistä osaavimpia tietoalan ammattilaisia. Myös tieto- ja kyberturvallisuudesta on tulossa yhä tärkeämpi osa aikamme kansalaistaitoja.

Tietojohtaminen tulee kasvavan datamäärän johdosta nousemaa yhä keskeisempään asemaan osaksi organisaation toimintaa. Pelkällä tietotaidolla ei kuitenkaan saavuteta laadukkaimpia lopputuloksia, vaan johtamisessa on oltava mukana aitoa tahtoa rakentaa turvallista, kestävää ja kehittämishaluista digitaalista tulevaisuutta.

 

Johtamisen sotatieteiden maisteri Eemil Stigman opiskelee tietojohtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja toimii Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsenenä vuosina 2022–2023.

Viimeksi muutettu: 
7.12.2021