Tietojohtaminen - mistä on kyse?

Tietojohtaminen tarjoaa käsitteitä ja malleja, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja sekä tiedon roolia osana organisaation toimintaa ja menestystä. Lisäksi se tarjoaa johtamisen malleja, joiden avulla tietoa voidaan hallita ja hyödyntää. Tietojohtaminen tuo teknistä järjestelmäosaamista tietojohtamisen käytännön toteutukseen. 1990-luvulla syntyneen alan kehittymiselle on ollut keskeistä tieto- ja viestintäteknologian nopea kehittyminen, joka on tarjonnut uudenlaisia mahdollisuuksia datan ja informaation varastointiin, analysointiin ja välittämiseen. (Laihonen ym., 2013.)

"Tietojohtamiselle ei ole vakiintunut vielä mitään tiettyä täsmällistä määritelmää. Kyse onkin oikeastaan enemmän osaamisalueesta, näkökulmasta tai kattokäsitteestä, jonka alle voidaan sijoittaa monia kapeampia substanssialueita. Näistä tunnetuin lienee knowledge management, tietämyksenhallinta, jonka jotkut mieltävät samaksi asiaksi tietojohtamisen kanssa. Tietämyksenhallinnan fokus on kuitenkin pääasiassa olemassa olevan tiedon jakamisessa asiantuntijoiden kesken, ja tämän ohella organisaatioissa on paljon muitakin haasteita. Liiketoimintatiedonhallinta (business intelligence) tarjoaa keinoja organisaation toimintaympäristössä (esim. teknologian tai markkinoiden kehitys) ja sen omissa järjestelmissä olevan informaation seurantaan ja analysointiin päätöksenteon tueksi. Aineettoman pääoman johtaminen (intellectual capital management) auttaa strategista johtoa tunnistamaan organisaation tärkeimmät aineettomat resurssit (mm. osaamiset, kumppanuudet) ja kehittämään niitä kohti strategisia tavoitteita. Näiden esimerkkien lisäksi on olemassa vielä muitakin näkökulmia tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa, kuten sen muuttaminen uusiksi ideoiksi ja innovaatioiksi. Tätä tutkimushaaraa kutsutaan myös innovaatiojohtamiseksi (innovation management)." (Wikipedia, 2015.)

Katso video (noin 4:30 min.) Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmasta - LUT Executive and Professional Education

 

Lähteet:
Laihonen ym. (2013). Tietojohtaminen. Tampereen teknillinen yliopisto, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Tampere.  
Wikipedia (2015). https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietojohtaminen

Katso myös englanninkielisen Wikipedian määritelmä: Knowledge Management
 

Suomessa tietojohtamista opetetaan mm. seuraavissa yliopistoissa (aakkosjärjestyksessä): 

- Aalto-yliopisto: Leadership and Management, Tuotantotalouden laitos
- LUT School of Business and Management: Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (KTM) ja Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma 
- Oulun yliopisto: Tietojohtaminen
- Tampereen teknillisessä yliopisto (TTY): Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto

Tietojohtamisen tutkimusta tai kursseja on mm.
- Itä-Suomen yliopistossa osana johtamisen sivuaineopintoja
- Turun yliopistossa

Lisäksi on (läheisesti tietojohtamista sivuavaa) mm. 
- Aalto-yliopisto: Informaatioverkostot (tekniikan kandidaatti)
- Jyväskylän yliopisto: Informaatioteknologian tiedekunnan maisterin tutkintojen opetussuunnitelmat
- Åbo Akademi: Master's Degree Programme in Governance of Digitalization

Lue lisää tietojohtamisesta:

- Karhula, Päivikki (2011). Kuka ymmärtäisi tietojohtamista? Parlamenttikirjasto, eduskunnan kirjaston blogi. 
- Kosonen, Miia (2015). Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen. Slideshare-esitys.

Täydennämme mielellämme tätä sivua tietojohtamiseen liittyvällä ajankohtaisella asiatiedolla. Otamme mielellämme vinkkejä vastaan sähköpostitse info@tietojohtaminen.com